Μηνιαία Βεβαίωση Αποδοχών από ελευθέρια επαγγέλματα Business/Solution ERP - Ορίζοντες

Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία».

Σε συμφωνία με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, είναι εφικτή η δημιουργία του αρχείου δήλωσης των αμοιβών που έχουν παρακρατηθεί από ελευθέρια επαγγέλματα, το οποίο θα υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δείτε πως

Επιλέξτε “Βεβαίωση παρακρατήσεων φόρου” από το μενού “Περιοδικές εργασίες” και

Δηλώστε στο διάλογο “Δημιουργία βεβαίωσης παρακρατήσεων φόρου” που θα εμφανιστεί :

  • Περίοδος Υποβολής : είτε Μηνιαία (εξ ορισμού) είτε Ετήσια
  • Μήνας: το μήνα του τρέχοντος έτους στον οποίο οι παρακρατήσεις φόρου αφορούν (νέα λειτουργικότητα 9.7.1 και νεότερες εκδόσεις)
  • Χρήση: το έτος στο οποίο οι παρακρατήσεις φόρου αφορούν (υπάρχουσα λειτουργικότητα –  εκδόσεις έως και 9.7)
  • Αρχείο: το πλήρες όνομα του αρχείου που θα δημιουργηθεί με τα στοιχεία των παρακρατήσεων

cid:image001.png@01D4EAF5.6D491460

Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε στη συνέχεια τη λίστα των κωδικών ειδών αμοιβών με βάση τις ημερομηνίες ισχύος τους :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κωδικός

Είδος αμοιβών

Συντελεστής Φόρου

Ημερομηνία ισχύος

1

Άρθρο 64§1 περ. δ’εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων

20%

 

2

Άρθρο 64§1 περ. δ’ εδάφιο 2 του ν.4172/2013

3%

Έως 31/12/2018

3

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα’ του ν.4172/2013

1%

Έως 31/12/2018

4

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ’ του ν.4172/2013

4%

Έως 31/12/2018

5

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ’ του ν.4172/2013

8%

 

6

Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης)

20%

 

7

Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους ( άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013)

15%

 

8

Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, (άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013)

15%

 

9

Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.

0%

 

10

Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2 του άρθρου 64 §8 ν.4172/2013

0%

 

11

Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.

0%

 

12

Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών

0%

 

13

Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων)

0%

 

14

Άρθρο 64§1 περ. δ’ εδάφιο 4 και επόμενα του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αρχικό ανάδοχο)

3%

Έως 31/12/2018

15

Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2018 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016,2017 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά)

 

Έως 31/12/2018

97

Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2018 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά), τα οποία λαμβάνονται αναλυτικά βάσει των διατάξεων της Απόφασης Α.1009/19, όπως ισχύει.

20%

Νέα κατηγορία από 01/01/2019