ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.8 - 28/01/21

Σύντομη περιγραφή

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 8 28/01/2021, με θέμα: «Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4756/2020 σχετικά με την εξομοίωση εισφορών Επικουρικής ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, και δόθηκαν νέες οδηγίες, ως προς την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στην Α.Π.Δ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄) ως προς τις παραγράφους 3 και 4, προβλέπεται ότι : Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί Μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες.

Με τις νέες διατάξεις εξομοιώνονται οι εισφορές κλάδου Επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών με τις εισφορές των έμμισθων δικηγόρων.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή της απόφασης.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 36L

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch

Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

  • Επιλέξτε συγχώνευση των νέων αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας (για να ενημερωθούν οι σχετικές παράμετροι εταιρίας).

gia_initial_data

Στη συνέχεια, επιλέξτε τις παραμέτρους του πίνακα που θα εμφανιστεί αμέσως μετά και πατήστε “Αποθήκευση”.

Νέοι κωδικοί πακέτων κάλυψης

Για τη χρήση των νέων κωδικών πακέτων κάλυψης πρέπει να εισάγετε τον ΟΣΥΚ, version 22.00, από τη διαδικασία Οργάνωση μισθοδοσίας | Αρχεία ΟΣΥΚ | εισαγωγή αρχείων ΟΣΥΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δείτε σχετικές ειδοποιήσεις που σας πληροφορούν για την επιτυχή εισαγωγή του αρχείου.  

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\images_Παράδειγμα_Προσοχή_Σημείωση\shmeiosi.bmp ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανεξάρτητα από το όνομα του αρχείου που εμφανίζεται κατά τη λήψη του, για την εισαγωγή του στην εφαρμογή θα πρέπει να μετονομαστεί σε osyk.zip

 

Απασχολήσεις

Μεταβείτε στις απασχολήσεις Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ| Βασικό πακέτο κάλυψης

Ενημερώστε εκ νέου τα πεδία, «Δραστηριότητα», «Ειδικότητα» και «Πακέτο κάλυψης», βάσει της κατηγορίας που ανήκουν οι απασχολούμενοι και των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Συμπληρωματικά, ενημερώστε εκ νέου τα πεδία «Δραστηριότητα», «Ειδικότητα» και «Πακέτο κάλυψης», που αφορούν στα επιδόματα εορτών/άδειας ( Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ| Πακέτο κάλυψης-Επιδόματα εορτών/άδειας), καθώς οι εισφορές κλάδου πρόνοιας και επικουρικής ασφάλισης δεν υπολογίζονται στις μισθοδοσίες επιδομάτων εορτών και Δώρων και έτσι απαιτείται η χρήση διαφορετικών ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ.

Μεταβείτε στις απασχολήσεις Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ ειδικά| ΕΤΑΑ.

Ενημερώστε το πεδίο «Ασφαλιστική κατηγορία επικουρικής ασφάλισης», βάσει των ασφαλιστικών κλάσεων στις οποίες έχουν ενταχθεί οι απασχολούμενοι και των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο.

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\images_Παράδειγμα_Προσοχή_Σημείωση\shmeiosi.bmp  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η ημερομηνία ισχύος των καταχωρίσεών σας πρέπει να είναι η 01/01/2021 (όπως βάσει εγκυκλίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας).
  • Για τη συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν στα επιδόματα εορτών και άδειας, ανατρέξτε στο παράρτημα 5 της εγκυκλίου.
  • Ο υπολογισμός νέων εγγραφών μισθοδοσίας και ενημέρωσης ΑΠΔ δεν απαιτεί καμία επιπλέον ενέργεια.

 

Διαχείριση μηχανικών υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφος 9

Για τους μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) απαιτείται διακριτή κωδικοποίηση ως προς την απεικόνιση του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης ή/και Πρόνοιας και ταυτόχρονη χρήση των Κ.Π.Κ. της 17/2017 εγκυκλίου e-Ε.Φ.Κ.Α.

Μεταβείτε στις απασχολήσεις (Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ| Τεταρτεύον πακέτο κάλυψης)

Ενημερώστε τα πεδία ως εξής:

  • Αφορά στο ταμείο: 33-ΕΦΚΑ-Κλάδος επικουρικής ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών
  • Δραστηριότητα: 0800, Ειδικότητα: 000653/000654/000655 και Πακέτο κάλυψης: 2190

Μεταβείτε στις απασχολήσεις Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ ειδικά| ΕΤΑΑ.

Ενημερώστε τα πεδίο «Ασφαλιστική κατηγορία επικουρικής ασφάλισης», βάσει των ασφαλιστικών κλάσεων στις οποίες έχουν ενταχθεί οι απασχολούμενοι και των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο.

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\images_Παράδειγμα_Προσοχή_Σημείωση\shmeiosi.bmp  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η ημερομηνία ισχύος των καταχωρίσεών σας πρέπει να είναι η 01/01/2021 (όπως βάσει εγκυκλίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας).
  • Ο υπολογισμός νέων εγγραφών μισθοδοσίας και ενημέρωσης ΑΠΔ δεν απαιτεί καμία επιπλέον ενέργεια.

 

Ενημέρωση ήδη υπολογισμένων μισθοδοσιών

Αν έχετε υπολογίσει μισθοδοσίες (πριν την εγκατάσταση της νέας έκδοσης), που εμπίπτουν στις διατάξεις της εγκυκλίου και δεν επιθυμείτε να τις επανυπολογίσετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Ενημέρωση στοιχείων ΑΠΔ (Δραστηριότητα, Ειδικότητα, Πακέτο κάλυψης)


  • Επιλέξτε Μισθοδοσία| Διαδικασίες| Υπολογισμός μισθοδοσίας με ειδικό μοντέλο υπολογισμού
  • Επιλέξτε την περίοδο που επιθυμείτε να ενημερώσετε, το μοντέλο υπολογισμού «1103007 - Μοντέλο ενημέρωσης ΚΠΚ σε υπάρχουσες εγγραφές μισθοδοσίας» και το πεδίο «Μερικός επανυπολογισμός υπάρχουσας μισθοδοσίας».

Η διαδικασία μπορεί επίσης να εκτελεστεί και από τις Ενέργειες της λίστας των Απασχολήσεων (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| Μισθοδοσία| Υπολογισμός μισθοδοσίας με ειδικό μοντέλο υπολογισμού), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

2. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών


Υπολογίστε μισθοδοσία αναδρομικών για την περίοδο που επιθυμείτε, με ημερομηνία πληρωμής στην περίοδο που θέλετε να συμπεριληφθούν οι εν λόγω μισθοδοτικές διαφορές.

3. Αναλυτική Περιοδική δήλωση ΙΚΑ


Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, πατώντας το πεδίο «Επιπλέον», επιλέξτε το πεδίο «Απεικόνιση αναδρομικών ανά τύπο αποδοχών».

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\images_Παράδειγμα_Προσοχή_Σημείωση\shmeiosi.bmp  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η επιλογή του παραπάνω πεδίου, απαιτείται μόνο εφόσον προχωρήσετε σε υπολογισμό αναδρομικών για τις ήδη υπολογισμένες μισθοδοσίες.