Οριζόμενες διαμορφώσεις - Accountant - Control Έσοδα/Έξοδα - Control Γενική Λογιστική

Με τη νέα λειτουργικότητα μπορείτε να δημιουργήσετε οριζόμενες όψεις ώστε να απεικονίζονται στις γραμμές των φορμών οντοτήτων οι πληροφορίες που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Διαμορφώνοντας τη μορφή εμφάνισης των γραμμών των κινήσεων - π.χ. ποια πεδία, με ποια διάταξη θα εμφανίζονται στην περιοχή Γραμμές μιας εγγραφής εσόδων/εξόδων, είσπραξης/πληρωμής κ.λπ. διευκολύνονται οι ανάγκες καταχώρισης και άντλησης πληροφοριών των χρηστών.

 

Η δυνατότητα μορφοποίησης όψεων (τρόπος εμφάνισης δεδομένων των γραμμών της φόρμας) είναι διαθέσιμη :

 • στις Εγγραφές Εσόδων/ Εξόδων & στα Λογιστικά άρθρα (σε συνάρτηση με τα βιβλία της χρήσης)
 • στα Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών
 • στις Εγγραφές Εισπράξεων /Πληρωμών

ΚΑΙ

 • μόνο σε επίπεδο γραμμών (παραστατικών/εγγραφών/άρθρων)

Με κατάλληλη παραμετροποίηση μπορείτε να δημιουργήσετε όψεις που θα αφορούν στην ενότητα (π.χ. Εγγραφές Εσόδων/Εξόδων) ή ανά τύπο κίνησης (π.χ. Απόδειξη λιανικής). Μπορείτε δηλαδή να επιλέξετε είτε την ίδια διαμόρφωση για τις “γραμμές” όλων των τύπων Εγγραφών Εσόδων-Εξόδων είτε διαφορετική όψη για τις γραμμές όταν πρόκειται για έσοδα και άλλη όταν πρόκειται για έξοδα .

Βήμα 1ο – Καταχώριση οριζόμενων διαμορφώσεων

Καλέστε Παράμετροι & Προτιμήσεις -> Πίνακες -> Γενικοί -> Οριζόμενες Διαμορφώσεις Κινήσεων

Θα εμφανιστεί το παράθυρο “Οριζόμενη Διαμόρφωση”

Πατήστε “Νέος Ορισμός” και συμπληρώστε :

 • την ονομασία της οριζόμενης διαμόρφωσης
 • την ενότητα στην οποία θα αφορά η οριζόμενη όψη (π.χ. Εγγραφές Ε/Ε)
 • το “είδος” (φύση) γραμμών (π.χ. Έσοδα)
 • το πλήθος γραμμών (π.χ. 2 για εμφάνιση παρακρατήσεων-φόρων- λοιπών φόρων)
 • το πλήθος στηλών που θα περιλάβετε στην οριζόμενη διαμόρφωση

Δημιουργία όψεων, οριζόμενων (από την αρχή) από το χρήστη

Με την επιλογή των στοιχείων της οριζόμενης διαμόρφωσης (ενότητα, είδος” γραμμών, αριθμό γραμμών και στηλών) πατήστε ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ και καθορίστε ποια πεδία της βάσης θα εμφανίζονται στις γραμμές μιας εγγραφής/παραστατικού/άρθρου .

Πως θα δημιουργήσετε τη γραμμή της κίνησης

 • Κάντε κλικ στο εσωτερικό του πλέγματος, πατήστε σε κάθε στήλη χωριστά και διατρέξτε (πατώντας κάτω βέλος) τη λίστα με όλα τα πεδία που μπορούν να λάβουν μέρος (π.χ. Α/Α γραμμής, λογαριασμός, καθαρή αξία, αξία ειδικών φόρων κ.λπ.), επιλέξτε το κατάλληλο για να το προσθέσετε στην οριζόμενη διαμόρφωση .

Στην περιοχή Γραμμές της εγγραφής θα εμφανιστούν αυτά τα πεδία, που συμπληρώσατε εδώ, διατεταγμένα οριζόντια στην πρώτη γραμμή της περιοχής. Αυτά τα πεδία είναι η ακριβής αποτύπωση της οριζόμενης διαμόρφωσης .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε φορά που αλλάζετε τα στοιχεία της διαμόρφωσης (ενότητα/είδος γραμμών/αριθμό γραμμών/αριθμό στηλών), πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εκ νέου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Δημιουργία όψεων με τη χρήση των προκαθορισμένων από την εφαρμογή

Επιλέξτε ΠΡΟΤΑΣΗ ώστε να εμφανιστεί η προκαθορισμένη όψη στη δομή της οποίας θα στηριχθείτε για να διαμορφώσετε τη δική σας .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή στον τρόπο επιλογής των πεδίων μέχρι να εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας των οριζόμενων προβολών.

Στη συνέχεια,

Αφού ολοκληρώσετε με την επιλογή και ταξινόμηση των πεδίων, με δεξί κλικ σε κάθε πεδίο καθορίστε ποια θα είναι η συμπεριφορά του πεδίου τη στιγμή καταχώρισης της κίνησης :

 • αν το πεδίο θα είναι διαθέσιμο προς επεξεργασία κατά την καταχώριση ή “όχι”.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Τα διαθέσιμα προς παραμετροποίηση πεδία είναι προκαθορισμένα από την εφαρμογή. Κατά συνέπεια, όταν ένα πεδίο εμφανίζεται αχνό & Read-only με check σημαίνει ότι ΔΕΝ είναι διαθέσιμο προς μεταβολή και δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει αυτή τη συμπεριφορά .

cid:image006.png@01D5ECB6.070CF3B0

 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, στην περίπτωση επιλογής Αντικατάστασης πεδίων της προτεινόμενης διαμόρφωσης. Αν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ένα πεδίο, για το οποίο γνωρίζετε ότι απαγορεύεται η μεταβολή του, με ένα άλλο η τροποποίηση του οποίου επιτρέπεται, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη συμπεριφορά του νέου πεδίου, καθώς ενδέχεται να έχει υιοθετήσει τη συμπεριφορά του πεδίου που αντικαταστάθηκε. Έστω για παράδειγμα, στο πεδίο “Α/Α” με ένδειξη read only & ανενεργό ορίζετε το πεδίο “Όνομα”. Μετά την αλλαγή θα χρειαστεί με δεξί κλικ να γίνει έλεγχος ότι το πεδίο έχει την ενδεδειγμένη συμπεριφορά (ενεργό).

Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία της διαμόρφωσης, πατήστε “Καταχώριση”. Η νέα διαμόρφωση θα καταχωριστεί στη λίστα του παραθύρου "Οριζόμενες Διαμορφώσεις".

Ενέργειες

 • Αντιγραφή: Χρησιμοποιώντας μια οριζόμενη διαμόρφωση και πατώντας “Αντιγραφή” μπορείτε να αναπαραγάγετε αυτούσιες οριζόμενες όψεις .
 • Διαγραφή : Αν θέλετε να διαγράψετε μια οριζόμενη διαμόρφωση, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο “Διαγραφή”.

Βήμα 2ο – Ορισμός των διαμορφώσεων

Όπως προαναφέρθηκε έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τη οριζόμενη διαμόρφωση είτε σε επίπεδο ενότητας (π.χ. Εγγραφές Ε/Ε) είτε σε επίπεδό τύπου κίνησης ενότητας . Για παράδειγμα, μπορείτε να καταχωρίσετε για όλες τις εγγραφές Ε/Ε και για τις γραμμές εγγραφής μία συγκεκριμένη διαμόρφωση ή ανά τύπο να διαμορφώνονται διαφορετικά οι γραμμές.

Για να αλλάξετε τις γραμμές στις εγγραφές εσόδων/εξόδων

Καλέστε “Παράμετροι Διαχείρισης Εσόδων - Εξόδων (από το μενού Παράμετροι & Προτιμήσεις -Εργασίες έναρξης) και στο τμήμα Οριζόμενη διαμόρφωση εγγραφών, της σελίδας “Γενικές”, επιλέξτε την επιθυμητή οριζόμενη διαμόρφωση για τις γραμμές .

Δείτε τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε η οριζόμενη διαμόρφωση για τις γραμμές στις εγγραφές Ε/Ε να ακολουθεί διαφορετική μορφή π.χ. άλλη στην απόδειξη λιανικής και άλλη στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Μεταβείτε,

 • στη σελίδα “1” του τύπου εγγραφών (Παράμετροι & προτιμήσεις -> Εργασίες έναρξης -> Τύποι Εγγραφών Εσόδων & Εξόδων και συμπληρώστε το πεδίο “Οριζόμενη διαμόρφωση Π.Ε.” (για το σύνολο των εταιριών της Π.Ε.)

 • στη σελίδα “2” και συμπληρώστε κατάλληλα το πεδίο “Οριζόμενη διαμόρφωση εταιρίας” (για την τρέχουσα εταιρία).

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να εργαστείτε συνδυαστικά, να ορίσετε δηλαδή μια οριζόμενη διαμόρφωση στις παραμέτρους διαχείρισης Εσόδων/Εξόδων που θα αφορά γενικά στην καταχώριση των γραμμών για όλες τις εγγραφές και να διαφοροποιήσετε μόνο για συγκεκριμένους τύπους παραστατικών εγγραφών.

Βήμα 3o – Εμφάνιση όψης κατά την καταχώριση κίνησης

Με την ολοκλήρωση καταχώρισης και ορισμού των οριζόμενων διαμορφώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας σας, η όψη θα είναι διαθέσιμη τη στιγμή καταχώρισης νέας εγγραφής, αμέσως μετά την επιλογή οποιουδήποτε τύπου, με την προϋπόθεση ότι η παραμετροποίηση είναι σε επίπεδο οντότητας, διαφορετικά, με την αλλαγή τύπων, (αν έχει ακολουθηθεί αυτή η παραμετροποίηση), δηλαδή σε επίπεδο τύπων κίνησης .

Μετακινηθείτε στην περιοχή των γραμμών και πατήσετε δεξί κλικ, μέσω της επιλογής Διαμόρφωση είστε σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζετε αν εργάζεστε με προτεινόμενη ή οριζόμενη διαμόρφωση καθώς και να εναλλάσσετε προσωρινά τις όψεις με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + D για την προτεινόμενη και Ctrl + U για την οριζόμενη.

Προσοχή η αλλαγή είναι δυνατή εφόσον η παραμετροποίηση το επιτρέπει .

Εντελώς ανάλογα πράγματα ισχύουν για όλες τις ενότητες και είδη γραμμών.

Πιο συγκεκριμένα,

Για τις εισπράξεις , πληρωμές τα πεδία επιλογής οριζόμενων διαμορφώσεων εμφανίζονται στις Παραμέτρους Διαχείρισης :

 • Ταμείων (για γραμμές ταμείων)
 • αξιογράφων (για γραμμές αξιογράφων)

ή

 • στη σελίδα παραμετροποίησης των τύπων κίνησης κάθε τμήματος από Παράμετροι τύπων κίνησης εισπράξεων / πληρωμών.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πεδία “Οριζόμενη διαμόρφωση” (σε επίπεδο Π.Ε./εταιρίας) γίνονται ενεργά εφόσον ενεργοποιηθεί το πεδίο “Επιτρέπεται η κίνηση αξιογράφων”.

Για τα λογιστικά άρθρα τα πεδία επιλογής οριζόμενων διαμορφώσεων εμφανίζονται :

 • στις παραμέτρους λογιστικής

ή

 • στις παραμέτρους τύπων λογιστικών άρθρων

Απενεργοποίηση Οριζόμενων Διαμορφώσεων

Η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε ό,τι οριζόμενη διαμόρφωση έχετε επιλέξει, σε κάθε επίπεδο παραμετροποίησης.

Πως

 • Καλέστε το μενού Παράμετροι και Προτιμήσεις -> Προτιμήσεις για -> Το περιβάλλον της εφαρμογής
 • Πατήστε στο σύνδεσμο “Απενεργοποίηση οριζόμενων διαμορφώσεων κινήσεων” της σελίδας “Τρόπος Λειτουργίας” των “Παραμέτρων Περιβάλλοντος”

 • Στη σελίδα “Απενεργοποίηση οριζόμενων διαμορφώσεων” (που ανοίγει) επιλέξτε ποια “είδη” γραμμών, ανά οντότητα (π.χ. Έσοδα-Έξοδα), θέλετε να απενεργοποιήσετε ώστε να επιστρέψετε στην προκαθορισμένη από την εφαρμογή όψη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο σημείο αυτό η απενεργοποίηση αφορά στο σταθμό εργασίας, επομένως θα είναι κοινή για όλες τις περιοχές εργασίας .

Εναλλακτικά, σε κάθε παράμετρο διαχείρισης, δηλαδή Παράμετροι διαχείρισης Εσόδων & Εξόδων”, “Λογαριασμών Συναλλ/νών, “Ταμείου”, “Παγίων κ.λπ., μπορείτε να τσεκάρετε τα αντίστοιχα πεδία απενεργοποίησης κάθε οριζόμενης διαμόρφωσης ώστε για την τρέχουσα εταιρία να ισχύει η προτεινόμενη από την εφαρμογή όψη.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Fast Entry

Η οθόνη της “Συνοπτικής Διαχείρισης” μπορεί να έχει τη δική της εντελώς Οριζόμενη διαμόρφωση εγγραφών (αν γίνει η κατάλληλη προεργασία παραμετροποίησης).

cid:image001.png@01D5ECBB.A1C15860