Παρακολούθηση Αντικαταβολών - Galaxy ERP

Με την επιλογή ενός τρόπου πληρωμής σε ένα παραστατικό, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας οικονομικής εγγραφής που θα κινεί το συναλλασσόμενο του παραστατικού μαζί με ένα άλλο της επιλογής του χρήστη. Έτσι μπορούν να δημιουργούνται εγγραφές για διάφορους σκοπούς, όπως για παράδειγμα τη μεταβίβαση της απαίτησης είσπραξης ενός παραστατικού σε μια εταιρία μεταφοράς για αντικαταβολή.

Το Galaxy ανταποκρινόμενο στην απαίτηση αυτή, προσφέρει τη δυνατότητα της πλήρης διαχείρισης & παρακολούθησης των αντικαταβολών ταχύτατα και απλά μέσω του Όρου πληρωμής”.

Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται σε “Όρο πληρωμής” που θα επιλεγεί σε παραστατικό πώλησης.

Παραμετροποίηση

Εργασία

Οργάνωση οικον. διαχ/σης -> Κινήσεις -> Τύπος οικονομικής εγγραφής

 • Καταχωρίστε έναν Τύπο οικονομικής εγγραφής, με “είδος” Τακτοποιητική . Τον τύπο αυτό θα τον επιλέξετε στον “όρο πληρωμής”, ο οποίος με τη σειρά του θα προταθεί, προς επιλογή, στο αντίστοιχο πεδίο του εμπορικού παραστατικού.

ΤυποςΟικονομικήςΕγγραφής.JPG

 • Ορίστε ως οντότητα επικεφαλίδας τον τύπο συναλλασσόμενου (τον πελάτη δηλαδή) του παραστατικού, στο οποίο θα επιλεγεί ο “όρος πληρωμής” και επιλέξτε στον τύπο κίνησης κάποιον που θα τον πιστώνει .
 • Αντίστοιχα στη σελίδα “Τύποι κίνησης συναλ/νων” δηλώστε “Ρόλο συναλ/νου” και “Τύπο κίνησης” για το συναλλασσόμενο που θα επιλεγεί να κινηθεί πλην του αρχικού .

Οργάνωση οικον. διαχ/σης -> Πληρωμές -> Όροι πληρωμής

 • Καταχωρίστε έναν “Όρο πληρωμής” συμπληρώνοντας, κατά τα γνωστά, τον κωδικό/περιγραφή, τη συμφωνία πληρωμής, τη συμφωνία πληρωμής ΦΠΑ κ.λπ. και,

           δηλώστε στα νέα πεδία του όρου τις κατάλληλες τιμές :

 • Δημιουργία τακτοποιητικής εγγραφής : τσεκάρετε το εν λόγω πεδίο για τη δημιουργία τακτοποιητικής εγγραφής
 • Τακτοποιητική : επιλέξτε τον τύπο οικονομικής εγγραφής που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα (π.χ. τακτοποιητική πελατών)
 • Τύπος οντότητας : δηλώστε τον τύπο οντότητας (το συναλλασσόμενο) που θα κινηθεί στις γραμμές της οικονομικής εγγραφής που θα παραχθεί. Οι επιλογές είναι Πελάτης, Χρεώστης, Προμηθευτής και Πιστωτής
 • Ακολούθως με βάση την επιλογή σας στον “Τύπο οντότητας” διαμορφώνεται αντίστοιχα και ο τίτλος του συγκεκριμένου πεδίου. Αν η επιλογή σας αφορά σε Πελάτες, ο τίτλος του πεδίου θα είναι ανάλογος, ενώ θα εμφανίζεται η “Λίστα πελατών για να επιλέξετε

ΌροιΠληρωμής.JPG

Τύποι παραστατικών (Οργάνωση οικονομικής/εμπορικής διαχ/σης)
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τακτοποιητικής εγγραφής αποτελεί να επιλεγεί η παράμετρος “Πληρωμή μέσω τακτοποιητικής”,

 

που υπάρχει στους Τύπους παραστατικών (εμπορικών και οικονομικών) 

      

Εμπορική Διαχείριση -> Πωλήσεις ->Παραστατικό πώλησης

 • Προχωρήστε σε καταχώριση του εμπορικού παραστατικού (έστω Δελτίο Αποστολής/ Τιμολόγιο Πώλησης): 
  • Συμπληρώστε στο πεδίο της επικεφαλίδας τα βασικά του στοιχεία του (τύπος, ημερομηνία εκτέλεσης, αρίθμηση κ.λπ.)

  • Επιλέξτε στο πεδίο “Πελάτης”, τον πελάτη στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το παραστατικό

  • Επιλέξτε στο πεδίο “Όρος πληρωμής” τον όρο πληρωμής αντικαταβολής που δημιουργήσατε

  • Συνεχίστε στην περιοχή των Γραμμών του παραστατικού με τη συμπλήρωση των πεδίων των πωλούμενων ειδών

  • Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώριση περάστε στο επόμενο βήμα, πατήστε “Αποθήκευση”.

ΠαραστατικόΠώλησης.JPG

Το Σύστημα, μετά με την καταχώριση του παραστατικού, με το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής (αντικαταβολή), θα δημιουργήσει αυτόματα μια τακτοποιητική εγγραφή στην επικεφαλίδα της οποίας θα εμφανίζεται ως πελάτης, ο πελάτης του εμπορικού παραστατικού,

ενώ

στις γραμμές της θα κινείται ο ορισμένος στον όρο πληρωμής συναλλασσόμενος . Η αξία δε της τακτοποιητικής εγγραφής θα ενημερωθεί αυτόματα με την συνολική αξία του εμπορικού παραστατικού (δελτίου αποστολής-τιμολογίου πώλησης) .

oikonomikiEggrafi.JPG

Παραστατικό -> Ενέργειες -> Λοιπά -> Σχετικές εγγραφές

Τέλος,

δείτε την τακτοποιητική εγγραφή στις “Σχετικές εγγραφές” των “ενεργειών” του εμπορικού παραστατικού:

 • Στην πρώτη σελίδα “Εμφάνιση αρχικής εγγραφής” των σχετικών εγγραφών, το παραστατικό από το οποίο έχει προέλθει η τακτοποιητική εγγραφή
 • Στη δεύτερη σελίδα “Εμφάνιση παραγόμενων Εγγραφών/Παρ/κων” την παραγόμενη οικονομική εγγραφή (τακτοποιητική) η οποία έχει προκύψει από το παραστατικό στο οποίο βρίσκεστε

SxetikesEggrafes.JPG