Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 7.2.0

Βελτιώσεις

Προσθήκη νέου πεδίου για τη διαβίβαση των λογιστικών άρθρων στα Ηλεκτρονικά  Βιβλία

Κινήσεις | Γενικής Λογιστικής | Άρθρα Λογιστικής

Στην οθόνη καταχώρισης άρθρων λογιστικής, στη σελίδα “Στοιχεία Ηλεκτρονικών Βιβλίων” προστέθηκε το πεδίο Δαπάνη που εκδίδεται από την εταιρία με στόχο να καλύψει τις περιπτώσεις 3.1 τίτλων κτήσης και την αντιστροφή των στοιχείων εκδότη/ λήπτη για την ορθή ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε., myDATA .

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Το νέο πεδίο δύναται να ενημερωθεί και από την εφαρμογή της εμπορικής διαχείρισης (μέσω της διαδικασίας ενημέρωσης του αρχείου σύνδεσης), με την προϋπόθεση ότι το αρχείο έκδοσης εξάγεται από την αντίστοιχη έκδοση (7.2.0) του “Eurofasma” εμπορικό.

Graphical user interface, application, email</p>
<p>Description automatically generated

 

Μαζική ενημέρωση


Η ενημέρωση των λογιστικών άρθρων μπορεί να γίνει και μαζικά.

Για την ενημέρωσή τους, είτε όλων ανεξαιρέτως στη λίστα είτε επιλεκτικά ορισμένων μόνο, επιλέξτε τα επιθυμητά άρθρα, και ενεργοποιήστε το σχετικό πλήκτρο  .

 

Εμφανίζεται η οθόνη των Στοιχείων Ηλεκτρονικών Βιβλίων για να επιλέξετε μια εκ των διαθέσιμων επιλογών στο πεδίο “Δαπάνη που εκδίδεται από την εταιρία”.