Παραμετροποίηση Οικονομικής διαχείρισης Ξενοδοχείου

Βήμα 

Εργασία

Σημειώσεις 

Βασική Δομή

Νέα εταιρία

Δημιουργήστε στο Σύστημα νέα εταιρία. Αν χρησιμοποιείτε πρότυπη βάση, τότε υφίσταται εταιρία και το μόνο που θα χρειαστεί είναι να προχωρήσετε σε τροποποίηση των στοιχείων της

Κάθε ξενοδοχείο αποτελεί απαραίτητα και ένα υποκατάστημα της εταιρίας

Βασική Δομή

Νέα οικονομική χρήση

Δημιουργήστε την οικονομική χρήση που θα λειτουργήσει η ξενοδοχειακή εταιρία. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε πρότυπη βάση, αρκεί να ελέγξετε τα ημερομηνιακά όρια της υπάρχουσας

Η οικονομική χρήση αντιπροσωπεύει τη “λογιστική” χρήση της εταιρίας

Οικονομική Διαχείριση

Συμπλήρωση μορφής κωδικού συναλλασσόμενων

Καθορίστε τη μορφή κωδικού για Συναλλασσόμενο και Πελάτη, ώστε κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο επισκέπτη ή χρεώστη να ανοίγεται αυτόματα και στο οικονομικό κύκλωμα .

Η μορφή κωδικού ορίζεται στα σημεία:

  • Ρυθμίσεις εφαρμογής – Οικονομικό – Οικονομικό – Μορφές κωδικών για την οντότητα Συναλλασσόμενος
  • Ρυθμίσεις εφαρμογής – Οικονομικό – Πελατών – Μορφές κωδικών για την οντότητα Πελάτης
  • Ρυθμίσεις εφαρμογής – Hospitality – Πελατών ανά εταιρία εγκατάστασης
  • Οργάνωση Hospitality – Περιβάλλον εφαρμογής – Ξενοδοχεία – Παράμετροι ξενοδοχείου

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση είναι Enterprise, τότε υπάρχει δυνατότητα η δημιουργία Πελάτη να γίνεται “Σε όλες τις εταιρίες” της εγκατάστασης (Παράμετροι Ξενοδοχείου)

Οικονομική Διαχείριση

Δημιουργία προτεινόμενων Όρων πληρωμής Πελάτη & Χρεώστη

Μεταβείτε σε: Οργάνωση Οικονομικής Διαχείρισης – Πληρωμές – Όροι πληρωμής και δημιουργήστε τους όρους πληρωμής που θα προτείνονται για τα παραστατικά Πελατών – Επισκεπτών και Πελατών – Χρεωστών

 

Οικονομική Διαχείριση

Δημιουργία τύπων παραστατικών Απόδειξης & Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών

Εισάγετε τύπους παραστατικών εσόδων / εξόδων για τα παραστατικά που θα δημιουργούνται ως Αποδείξεις & Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. Οι τύποι αυτοί πρέπει απαραίτητα να έχουν δηλωθεί με Είδος: “Αναλυτικά Έσοδα”

Αν χρησιμοποιείτε πρότυπη βάση, οι τύποι των παραστατικών αυτών υπάρχουν. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να τους ελέγξετε προκειμένου να τους προσαρμόσετε στις ανάγκες της εγκατάστασης

Οικονομική Διαχείριση

Δημιουργία τύπων παραστατικών Είσπραξης

Εισάγετε τύπο παραστατικού “Απόδειξη Είσπραξης” για τις εισπράξεις από πελάτες και τύπο παραστατικού Απόδειξη Είσπραξης από χρεώστες – πρακτορεία

Οικονομική Διαχείριση

Δημιουργία οικονομικών λογαριασμών

Οι οικονομικοί λογαριασμοί θα χρησιμοποιηθούν ως γραμμές των παραστατικών που θα δημιουργούνται ως Αποδείξεις & Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τις χρεώσεις από τα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου

Οι λογαριασμοί αυτοί πρέπει να είναι τύπου Εσόδων και να έχουν συμπληρωμένο τον τύπο ΦΠΑ (όπου χρειάζεται). Επιπλέον, πρέπει να καταχωριστούν οικονομικοί λογαριασμοί τύπου ΦΠΑ που θα δηλωθούν στους τύπους ΦΠΑ . Τέλος, αν απαιτείται από τις ανάγκες της επιχείρησης, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και λογαριασμών τύπου "Φόρος εσόδων" για τη παρακολούθηση του δημοτικού φόρου . Ομοίως και στην περίπτωση αυτή, οι λογαριασμοί φόρου πρέπει να δηλωθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς εσόδων

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πρότυπη βάση, υπάρχουν διαθέσιμοι κάποιοι ενδεικτικοί οικονομικοί λογαριασμοί, αρκεί να τους θέσετε ενεργούς και να συμπληρώσετε όσους χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης

Hospitality

Σύνδεση τμημάτων ξενοδοχείου με οικονομικούς λογαριασμούς

Συνδέστε για κάθε ξενοδοχείο τα τμήματα που θα χρησιμοποιούνται στις χρεώσεις των κρατήσεων με τους αντίστοιχους οικονομικούς λογαριασμούς

Η διάθρωση και σύνδεση των οικονομικών λογαριασμών με τα τμήματα ξενοδοχείου είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί πριν τον ορισμό χρεώσεων στις κρατήσεις