Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ (Galaxy Enterprise Suite & Commercial)

Στην περίπτωση αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ σε είδη, για παράδειγμα από μειωμένο συντελεστή σε κανονικό, ή σε περίπτωση μεταβολής του κανονικού συντελεστή του είδους (από 23% σε 24%),  παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ειδών με τους νέους συντελεστές , ενημέρωση τιμών λιανικής, μετασχηματισμοί παραγγελιών / δελτίων.

Ροή εργασιών

 • Αλλαγή κατηγορίας ΦΠΑ στα είδη
 • Αλλαγή τιμών λιανικής
 • Μετασχηματισμοί εκκρεμών παραστατικών
 • Καταχώρηση παραστατικών σε προηγούμενο καθεστώς
 • Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων

Αναλυτική περιγραφή

 • Μεταβολή του τύπου ΦΠΑ είδους

Πχ αν κάποιο  είδος μεταβαίνει από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στον κανονικό συντελεστή, θα πρέπει να  δημιουργηθεί νέος τύπος ΦΠΑ είδους με τα κατάλληλα ποσοστά ανά καθεστώς ΦΠΑ, όπως ενδεικτικά φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Μετά τον ορισμό του νέου τύπου ΦΠΑ θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή του τύπου ΦΠΑ στα είδη που πρέπει. Για να το επιτύχετε μπορείτε από τη λίστα των ειδών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή της «Μαζικής ενημέρωσης» που είναι διαθέσιμη στις ενέργειες της λίστας.

 • Μεταβολή του τύπου ΦΠΑ είδους

Πχ τυποποιημένα τρόφιμα που από το 13% ΦΠΑ μεταβαίνουν στο 24% ΦΠΑ

Τα είδη που υπόκεινται στην παραπάνω ανάγκη θα πρέπει να μεταβληθούν στο πεδίο «τύπος ΦΠΑ» και να ενημερωθούν με τη νέα τιμή, στο παράδειγμά μας από τύπο ΦΠΑ «μειωμένο» να μεταφερθούν στον Τύπο ΦΠΑ «κανονικό».

Για να το επιτύχετε μπορείτε από τη λίστα των ειδών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή της «Μαζικής ενημέρωσης» που εμφανίζεται στις ενέργειες της λίστας.

Στην παραπάνω φόρμα θα πρέπει να επιλεγεί το πεδίο τύπος ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στις ιδιότητες του είδους ανά εταιρία, και να οριστεί η νέα τιμή.

Σημείωση: Για να είναι διαθέσιμο στην «Μαζική μεταβολή» οντοτήτων το πεδίο «Τύπος ΦΠΑ» είναι απαραίτητο να έχει επιλεγεί στην λίστα των ειδών όψη στην οποία να περιλαμβάνεται η εταιρία ( όπως για παράδειγμα οι προκαθορισμένες προβολές «Είδη ανά εταιρία» και «Υπόλοιπα ειδών» ). Η παραπάνω σημείωση ισχύει μόνο για το Galaxy Enterprise suite.

 

 • Μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ των λογαριασμών συναλλασσομένων

Θα πρέπει να γίνει μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ των λογαριασμών συναλλασσομένων (πελατών - προμηθευτών-χρεωστών - πιστωτών) στις παρακάτω περιπτώσεις. 

Για να το επιτύχετε μπορείτε από τη λίστα των πελατών / προμηθευτών  χρησιμοποιήσετε την επιλογή της «Μαζικής ενημέρωσης» που εμφανίζεται στις ενέργειες της λίστας και να μεταβάλετε το καθεστώς ΦΠΑ..

Α.  Αν η εταιρία σας βρίσκεται σε κάποια από τις περιοχές που καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ:

Αν η εταιρία σας βρίσκεται σε κάποια από τις περιοχές στις οποίες καταργούνται οι μειωμένοι συντελελστές ΦΠΑ θα πρέπει να ελεγχθεί το καθεστώς ΦΠΑ των λογαριασμών πελατών / προμηθευτών σας και να τροποποιηθεί από μειωμένο σε κανονικό όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την υπόλοιπη παραμετροποιηση.  

Β. Αν έχετε συναλλαγή με συναλλασσόμενους που έχουν έδρα σε περιοχή που καταργείται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ: 

 

Σε περίπτωση συναλλαγής με εταιρία που έχει έδρα σε περιοχή που καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ του λογαριασμού συναλλασσομένου (πελάτη/ προμηθευτή) από μειωμένο σε κανονικό.

 

 • Αλλαγή τιμών λιανικής

Μετά την μεταβολή των συντελεστών ΦΠΑ των ειδών είναι απαραίτητο να γίνει ενημέρωση των τιμών των ειδών στις οποίες περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Η ενημέρωση των τιμών μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας «Ενημέρωση τιμών με έκφραση» όπου θα επιλεγούν οι τιμές των ειδών που θα ενημερωθούν και θα οριστεί και η έκφραση με την οποία θα γίνει η ενημέρωση της επιλεγμένης τιμής.

 • Μετασχηματισμοί εκκρεμών παραστατικών

Μετά την μεταβολή των συντελεστών ΦΠΑ των ειδών στα, στοιχεία των παραστατικών πλέον προτείνονται για τα είδη που συμμετείχαν στην διαδικασία, οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη μετασχηματισμού παραστατικού που είχε καταχωρηθεί με του προηγούμενους συντελεστές ΦΠΑ θα πρέπει στην διαδικασία του μετασχηματισμού να επιλεγεί να γίνει επαναυπολογισμός του ΦΠΑ ώστε το παραγόμενο παραστατικό να καταχωρηθεί με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ

 • Καταχώρηση παραστατικών σε προηγούμενο καθεστώς

Για την περίπτωση που έχουν γίνει οι μεταβολές των συντελεστών ή των τύπων ΦΠΑ στα είδη και πρέπει να καταχωρηθεί παραστατικό αγορών ή πωλήσεων με ημερομηνία προηγούμενη των αλλαγών ΦΠΑ τότε υπάρχει δυνατότητα :

 1. Είτε να οριστεί ένα νέο καθεστώς ΦΠΑ

Και κατά την καταχώρηση του παραστατικού να επιλέγεται κατά την καταχώρηση του παραστατικού καθεστώς ΦΠΑ εγγραφή το «μεταβατικό» καθεστώς

 1. Είτε ανά γραμμή παραστατικού να επιλέγεται η «κατηγορία ΦΠΑ παρ/κού» . Για να είναι διαθέσιμες όλες οι κατηγορίες ΦΠΑ θα πρέπει να οριστεί στις ρυθμίσεις παραστατικών αγορών και πωλήσεων «Επιβεβαίωση % ΦΠΑ είδους σε » η τιμή «Κατηγορίες ΦΠΑ»

 • Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων
 • Διπλογραφικά

Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι λογαριασμοί λογιστικής (αγορών, εσόδων, εξόδων, ΦΠΑ) εφόσον προκύπτουν. (Για την δημιουργία των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου  δείτε τις οδηγίες εδώ)

Τέλος Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα συνθετικά που έχουν οριστεί στις κατηγορίες ΦΠΑ και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις όπου χρειάζεται.

Έλεγχος θα πρέπει να γίνει και στα άρθρα μετάφορας για την περίπτωση που χρησιμοποιείται συγκεκριμένος λογαριασμός λογιστικής.

 • Απλογραφικά

Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί λογαριασμοί (εσόδων εξόδων ΦΠΑ) εφόσον προκύπτουν. Τέλος θα πρέπει να ελεγχθούν – ενημερωθούν οι αναθέσεις των οικονομικών λογαριασμών για την ενημέρωση των κατάλληλων λογαριασμών.

Επιπλέον θα πρέπει να ελεγχθούν τα στοιχεία του βιβλίου εσόδων εξόδων. (Για την δημιουργία των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου καθώς και των λογαριασμών εσόδων / εξόδων, δείτε τις οδηγίες εδώ).