Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (SEN)

Σύντομη περιγραφή

Στην περίπτωση αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ σε είδη, για παράδειγμα από μειωμένο συντελεστή σε κανονικό, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ειδών με τους νέους συντελεστές , ενημέρωση τιμών λιανικής, μετασχηματισμοί παραγγελιών / δελτίων.

Εργασίες Παραμετροποίησης

Θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες παραμετροποίησης

 • Δημιουργία νέων Κατηγοριών ΦΠΑ (σε κάθε περίπτωση μεταβολής θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες κατηγορίες ΦΠΑ).
 • Δημιουργία Νέων Λογαριασμών λογιστικής για Αγορές – Πωλήσεις – ΦΠΑ .
 • Ενημέρωση Λογαριασμών Λογιστικής, της ομάδος ‘6’ (Εξόδων) με τους νέους συντελεστές.
 • Σύνδεση των Λογαριασμών ή μέρους αυτών, με τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ.

Μαζικές Εργασίες – Αλλαγές

 • Αντικατάσταση κατηγοριών ΦΠΑ στα Είδη

Οι αλλαγές στο ΦΠΑ μπορεί να αφορούν είτε μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ για παράδειγμα είδη – φάρμακα ή βιβλία που από το ΦΠΑ Μειωμένο 6,5% μεταβαίνουν στο ΦΠΑ 6%. , είτε αλλαγή της κατηγορίας ΦΠΑ για παράδειγμα Πχ τυποποιημένα τρόφιμα που από το 13% ΦΠΑ μεταβαίνουν στο 24% ΦΠΑ

Παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης της κατηγορίας ΦΠΑ των ειδών μέσω της εργασίας «ταχεία μεταβολή εγγραφών» από τις λίστες αναζήτησης για όλα τα είδη ή τα είδη επιλεγμένης Κατηγορίας.

Σημείωση: Σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου δεδομένων παρέχεται ειδικό Utility ενημέρωσης συνετελεστών ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον συνεργάτη σας.

 • Ενημέρωση λογαριασμών λογιστικής.

Σε περίπτωση που έχουν ενημερωθεί οι λογαριασμοί λογιστικής των οντοτήτων (π.χ. σε Είδη, Επιβαρύνσεις, Άρθρα Μεταφοράς, κλπ.) αυτούσιοι (πχ 20.00.00.0013) θα πρέπει να ενημερωθούν με τις νέες τιμές. Η εργασία αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω της δυνατότητας «ταχεία μεταβολή εγγραφών» που παρέχεται από τις λίστες αναζήτησης

 1. επιλογή εγγραφών

 1. ενημέρωση μεταβολών

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών θα πρέπει να ελεγχθούν οι φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στα έντυπα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη σας γιατί απαιτείται τροποποίηση των σχεδιασμένων φορμών.

Σημείωση: Ειδικό utility παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των τιμών λιανικής με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ . Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον συνεργάτη σας.

Μετασχηματισμοί - καταχώρηση παρ/κων

 • Μετασχηματισμοί εκκρεμών παραστατικών

Για παραστατικά που δεν έχουν μετασχηματισθεί, ΔΕΝ θα πρέπει να γίνει μεταβολή της κάθε γραμμής, με την νέα κατηγορία ΦΠΑ. Κατά τον μετασχηματισμό πρέπει να είναι επιλεγμένη η επιλογή ‘Ενημέρωση Κατηγορίας ΦΠΑ’ ώστε να υπολογιστούν οι νέοι συντελεστές στα νέα παραστατικά .

 • Καταχώρηση παραστατικών σε προηγούμενο καθεστώς

Για την περίπτωση που έχουν γίνει οι μεταβολές των συντελεστών ή των τύπων ΦΠΑ στα είδη και πρέπει να καταχωρηθεί παραστατικό αγορών ή πωλήσεων με ημερομηνία προηγούμενη των αλλαγών ΦΠΑ τότε υπάρχει θα πρέπει ανά γραμμή παραστατικού να επιλέγεται ο σωστός συντελεστής ΦΠΑ

 • Επικοινωνία με SRS

H ενημέρωση πωλήσεων από το SRS,  για κινήσεις με ημερομηνία πριν από την ημερομηνία αλλαγής των συντελεστών ΦΠΑ  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν  την αλλαγή των κατηγοριών ΦΠΑ. Είναι σημαντικό διότι η κατηγορία και ο συντελεστής ΦΠΑ στην γραμμή του παραστατικού θα είναι ο νέος και η αξία φπα μα βάση τον προηγούμενο συντελεστή.