Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (Prof Έσοδα - Έξοδα)

Για την κάλυψη των παραπάνω αλλαγών στους συντελεστές Φ.Π.Α. θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες :

  1. Διαχείριση νέων συντελεστών ΦΠΑ :  Οι νέες κατηγορίες Φ.Π.Α. πρέπει να δηλωθούν  στο zoom των συντελεστών Φ.Π.Α. (Παράμετροι Παραστατικά Βιβλίου - Συντελεστές Φ.Π.Α.). Ο ορισμός τους στον πίνακα αυτόν, γίνεται με την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή από τον πίνακα με τίτλο “Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α.” που εμφανίζεται πατώντας [F5].   Η θέση των νέων συντελεστών 24%  & 17% θα πρέπει να είναι αυστηρώς στους συγκεκριμένους α/α όπως δηλώνεται ακολούθως:

 

Α/Α

Ποσοστό

Κατηγορία

28

24

Κανονικό

29

17

Μειωμένο

 

    1. Δημιουργία Νέων ειδών γραμμών Απαιτείται να οριστούν νέα είδη γραμμών που θα διαχειρίζονται τις νέες κατηγορίες Φ.Π.Α., με στόχο την ταυτόχρονη κάλυψη των πληροφοριών του προηγούμενου διαστήματος με τους παλιούς συντελεστές και του διαστήματος από 1/6/2016 και μετά, για το οποίο ισχύει το νέο καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός και η έκδοση των δηλώσεων ΦΠΑ  (αρχικών και τροποποιητικών) με τη διαχείριση όλων των συντελεστών Φ.Π.Α. Οι νέες γραμμές θα πρέπει να δηλωθούν στα Μοντέλα Παραστατικών και να οριστούν στις ανάλογες στήλες βιβλίου.