Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ (Eurofasma Next)

Οδηγίες μεταβολής Φ.Π.Α.

Mεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ των πελατών και προμηθευτών θα χρειαστεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν η εταιρία σας βρίσκεται σε κάποια από τις περιοχές που καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ: Αν η εταιρία σας βρίσκεται σε κάποια από τις περιοχές στις οποίες καταργούνται οι μειωμένοι συντελελστές ΦΠΑ θα πρέπει να ελεγχθεί το καθεστώς ΦΠΑ των λογαριασμών πελατών / προμηθευτών σας και να τροποποιηθεί από μειωμένο σε κανονικό όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την υπόλοιπη παραμετροποίηση.  

β) Αν έχετε συναλλαγή με συναλλασσόμενους που έχουν έδρα σε περιοχή που καταργείται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ: Σε περίπτωση συναλλαγής με εταιρία που έχει έδρα σε περιοχή που καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ του πελάτη ή προμηθευτή από μειωμένο σε κανονικό.

γ) Για τα είδη είδη και τις υπηρεσίες που υπάγονταν στον συντελεστή 23% και πλέον υπάγονται στον συντελεστή 24%.

Α. Μεταβολή του καθεστώτος ΦΠΑ στους πελάτες/προμηθευτές

Αρχεία Λογαριασμοί πελατών/ προμηθευτών

Στη σελίδα “Στοιχεία συναλλαγών” τροποποιείστε το πεδίο καθεστώς ΦΠΑ από μειωμένο σε κανονικό όπου κρίνεται απαραίτητο.

 

Μαζική μεταβολή

Η μεταβολή μπορεί να γίνει και μαζικά από τις λίστες ανεύρεσης πελατών/ προμηθευτών.

Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε τις εγγραφές και μέσω του πλήκτρου “Μαζική μεταβολή πελατών ή προμηθευτών” καθορίστε στο πεδίο Καθεστώς ΦΠΑ τη νέα επιθυμητή τιμή (π.χ. Κανονικό).

Τέλος ενεργοποιήστε το πλήκτρο “Ενημέρωση” προκειμένου να αρχίσει η αυτόματη μεταβολή

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν έχετε ορίσει διαφορετικό καθεστώς Φ.Π.Α. σε υποκαταστήματα Πελατών ή Προμηθευτών, τότε πρέπει να τα ελέγξετε και να τα μεταβάλλετε μεμονωμένα, γιατί δεν είναι εφικτό να γίνει μέσω της Μαζικής μεταβολής πεδίων.

 

Β. Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ

Δημιουργία νέας κατηγορίας ΦΠΑ 24%

Γενική παραμετροποίηση Γενικοί πίνακες Κατηγορίες ΦΠΑ

Στον “Πίνακα 1: Κατηγορίες ΦΠΑ” μεταβείτε σε μια κενή γραμμή του πίνακα για να εισάγετε νέα κατηγορία με ποσοστό 24%.

Μεταβολή ειδών στις νέες κατηγορίες ΦΠΑ 

Αρχεία Είδη αποθήκης

Στη σελίδα “Στοιχεία συναλλαγών” καθορίστε τη νέα κατηγορία ΦΠΑ για το είδος.

Μαζική μεταβολή

Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε τη μεταβολή μαζικά και από τη λίστα ειδών, αρκεί να επιλέξετε τα προς μεταβολή είδη και μέσω της ενέργειας “Μαζική μεταβολή αποθήκης” να δηλώσετε τις νέες κατηγορίες.

Στον browser του αρχείου ειδών παρέχεται η δυνατότητα της μαζικής τροποποίησης των χαρακτηριστικών ειδών . Η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας πραγματοποιείται μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου στο toolbar του browser.

Για την διαδικασία της μαζικής μεταβολής στοιχείων των ειδών, θα πρέπει να ακολουθήσετε μια σειρά βημάτων.

Αρχικά θα πρέπει να ορίσετε φίλτρα ώστε να επιλέξετε μόνο τα είδη που σας ενδιαφέρουν.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε την κατηγορία Φ.Π.Α. σε είδη που ανήκουν στην “κατηγορία 2” (13%) και είναι “Κανονικά” είδη (δηλ. δεν αφορούν σε επιβαρύνσεις ή παροχή υπηρεσιών) θα πρέπει να φιλτράρετε τις εγγραφές ώστε να απεικονίζονται μόνο όσες ικανοποιούν τα κριτήρια.

Η επιλογή των ειδών (multi select), γίνεται με τη χρήση του συνδυασμού των πλήκτρων [Ctrl], [Shift], βελάκια και του mouse.

Στη συνέχεια, με το πάτημα του πλήκτρου ενεργειών που αφορά στη μαζική μεταβολή,

μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική οθόνη στην οποία θα κληθείτε να επιλέξετε όσα από τα διαθέσιμα πεδία επιθυμείτε να μεταβάλλετε. Με τη χρήση του πλήκτρου  έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε στο πλαίσιο επιλογής τα κατάλληλα, ενώ με τη χρήση του πλήκτρου  μπορείτε να αφαιρέσετε όσα πεδία δεν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στα επιλεγμένα.

 

Μεταβολή τιμών ειδών

Η μεταβολή στις τιμές λιανικής των ειδών λόγω της αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ γίνεται με την εργασία Mark up τιμών πώλησης (από Λοιπά Ενημέρωση τιμών αποθήκης Τιμές πώλησης).

Μέσω της εργασίας αυτής έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε τις νέες τιμές λιανικής που ενδέχεται να προκύπτουν από τη μεταβολή των ποσοστών Φ.Π.Α.

Αρχικά, πρέπει να επιλέξετε τα είδη που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας τα σωστά κριτήρια και φίλτρα.

Κατόπιν πρέπει να επιλέξετε “Επανυπολογισμός Τιμών Λιανικής λόγω αλλαγής συντελεστών Φ.Π.Α..

Στη συνέχεια, στην αμέσως επόμενη σελίδα, θα πρέπει να ορίσετε :

  • Τρέχουσα Κατηγορία Φ.Π.Α. Η κατηγορία του Φ.Π.Α. που ανήκουν τα είδη μετά τη μεταβολή των ποσοστών Φ.Π.Α.
  • Παλαιό Ποσοστό Φ.Π.Α. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που ίσχυε για τα συγκεκριμένα είδη πριν τη μεταβολή.
  • Τρόπος στρογγυλοποίησης. Επιλογή, μιας από τις διαθέσιμες τιμές της λίστας προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος στρογγυλοποίησης :
    • Προς τα πάνω
    • Προς την πλησιέστερη Στρογγυλοποίηση
    • Προς τα κάτω
  • Ποσό στρογγυλοποίησης Τιμών. Το ποσό αυτό ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται η στρογγυλοποίηση.

Τέλος, στην τελευταία σελίδα εμφανίζονται τα είδη, η παλαιά και η νέα τιμή λιανικής. Μπορείτε είτε να αποδεχθείτε τις αλλαγές αυτές είτε να προβείτε σε τροποποίηση μίας ή περισσότερων φροντίζοντας, στη συνέχεια, να ενημερώσετε και το αντίστοιχο αρχείο.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να επιλέξετε για ποια είδη θα αλλάξουν οι τιμές λιανικής πώλησης. Στο παράδειγμα που διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα οι τιμές λιανικής πώλησης θα αλλάξουν για όλα τα είδη εκτός από τα μη επιλεγμένα “01.04.001” και “01.06.002” .

Προσοχή : Πρέπει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία MarkUp Τιμών Πώλησης, για τα είδη που μεταφέρονται σε συντελεστή 23%, πρέπει να επιλέξετε ΜΟΝΟ τα είδη που έχουν μεταφερθεί στο 23% χρησιμοποιώντας κατάλληλα φίλτρα.

Διαχείριση παραστατικών Αγορών

Για τα παραστατικά αγορών που έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία αλλαγής ΦΠΑ αλλά  αφορούν σε ημερομηνίες προγενέστερες της μεταβολής ποσοστών, μπορείτε μετά την επιλογή των ειδών στην ανάλυση γραμμής να μεταβάλετε όπου χρειάζεται το ποσοστό ΦΠΑ .

Ομοίως για τα παραστατικά που καταχωρίζονται με τη διαδικασία μετασχηματισμού/ συγκέντρωσης (π.χ. τιμολόγια που έχουν προέλθει από δελτία αποστολής) θα πρέπει να γίνεται διόρθωση του ποσοστού ΦΠΑ στην ανάλυση γραμμής των ειδών.

Φόρμες παραστατικών

Στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών, χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές από την ομάδα δεδομένων ανάλυσης αξιών ανά κατηγορία ΦΠΑ.

Πχ.

[sGetDocDetail('Ανάλυση Αξιών ανά Κατηγορία Φ.Π.Α.',0,'Καθαρή Αξία')]

Ο αριθμός (προτελευταίο πεδίο) είναι ο δείκτης της κατηγορίας Φ.Π.Α.. Εφόσον είναι 0 (μηδέν) , δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή. Ο υπολογισμός και εκτύπωση των αξιών θα γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή ανά ποσοστό ΦΠΑ.

Εάν, όμως, έχετε ορίσει συγκεκριμένη κατηγορία Φ.Π.Α., δηλαδή συγκεκριμένο δείκτη από τον πίνακα κατηγοριών Φ.Π.Α.,

Πχ.

[sGetDocDetail('Ανάλυση Αξιών ανά Κατηγορία Φ.Π.Α.',1,'Καθαρή Αξία')]

Θα πρέπει να το μεταβάλετε, ορίζοντας τη νέα κατηγορία Φ.Π.Α. που θα εκτυπώνεται σε αυτή την θέση

[sGetDocDetail('Ανάλυση Αξιών ανά Κατηγορία Φ.Π.Α.',5,'Καθαρή Αξία')]

Αυτή την αλλαγή πρέπει να την κάνετε σε όλα τα πεδία ανάλυσης Φ.Π.Α. που έχετε ορίσει στην φόρμα σας («Καθαρή Αξία», «Ποσοστό Φ.Π.Α.», «Αξία Φ.Π.Α.»).

Ενημέρωση λογιστικής

Από τις λίστες αρχείων ειδών, πελατών κ.λπ. θα χρειαστεί να μεταβάλλεται μαζικά τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής αγορών/ πωλήσεων με την κλήση της εργασίας Μαζική μεταβολή.

Προσοχή: Πριν ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογιστικής για το διάστημα που αφορά στους παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε καμία αλλαγή σε λογαριασμούς λογιστικής.