Λειτουργία υπηρεσίας : Υπηρεσίες μισθοδοσίας

  • Κάθε εφαρμογή μισθοδοσίας, μέσα από το περιβάλλον της, συνδέεται στο "myGalaxy" και δηλώνει τις εταιρίες για τις οποίες θα διαχειριστεί δεδομένα
  • Αποστέλλει κάθε μήνα συνολικά τη μισθοδοσία των εργαζομένων της στο "myGalaxy" μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία των εταιριών, υποκαταστημάτων και εργαζομένων. Τα στοιχεία τα οποία αποστέλλονται είναι αυτά που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες μισθοδοσίας 
  • Από το περιβάλλον του "myGalaxy" χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες υπηρεσίες (π.χ. έκδοση αρχείου τράπεζας, αρχείου Ε11- ετήσιων αδειών, αρχείο ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών)

Συνοψίζουμε όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας :