Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Οι επιχειρήσεις, πελάτες μας, μας ρωτούν για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δείτε τις απαντήσεις μας.

 


Αφορά την επιχείρησή μου ο νόμος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα;

Η επιχείρησή σας σε ποιά κατηγορία οντοτήτων ανήκει;

"Οντότητα (entity): Οντότητα είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα."

Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια σε κατηγορίες και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτές εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου


Κατηγορία οντότητας Κριτήριο ενεργητικού Κριτήριο απασχόλησης Κριτήριο κύκλου εργασιών

Πολύ μικρή

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 350.000€

≤ 10 άτομα

≤ 700.000€

Πολύ μικρή

(νομικές μορφές όπου ισχύει μόνο το κριτήριο του κύκλου εργασιών)

Ετερόρρυθμες ή Ομόρρυθμες εταιρείες, Ατομικές επιχειρήσεις, Αστικές μη Κερδοσκοπικές κ.ά. 1.500.000€

Μικρή

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 4.000.000€

≤ 50 άτομα

≤ 8.000.000€

Μεσαία

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 20.000.000 ≤ 250 ≤ 40.000.000

Μεγάλη

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

> 20.000.000 > 250 > 40.000.000

 

Πότε ξεκινά η εφαρμογή των ΕΛΠ;

Έχει ξεκινήσει ήδη. Η εφαρμογή του νόμου ισχύει για την τρέχουσα χρήση, δηλαδή από 1/1/2015.

Όλες οι κατηγορίες οντοτήτων πρέπει να καλύψουν τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος και να συντάξουν τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της χρήσης.

Άρθρο 44.

Οι διατάξεις του νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ ως εξής:

 1. Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
 2. β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

Ποιές νέες λογιστικές έννοιες εισάγονται με τα ΕΛΠ;

"Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits)."

"Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που οφείλεται σε μελλοντικές περιόδους, σε σχέση με φορολογητέες προσωρινές διαφορές."

"Αποσβέσιμο κόστος ή ποσό - πάγια περιουσιακά στοιχεία (amortized or depreciable cost or amount- fixed assets): To ποσό στο οποίο ένα πάγιο στοιχείο επιμετράται στην αρχική αναγνώριση, μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις."

"Αρχική αναγνώριση (initial recognition): Η πρώτη καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα της οντότητας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων."

"Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις (Held to maturity investments): Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ή προσδιορίσιμες πληρωμές και καθορισμένη λήξη, τα οποία η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διακρατήσει μέχρι τη λήξη, εκτός από:"

 1. "εκείνα που εμπίπτουν στον ορισμό των δανείων και απαιτήσεων."
 2. "εκείνα που κατά την αρχική αναγνώριση η οντότητα καθορίζει ως στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου ή ως διαθέσιμα προς πώληση."

"Επιμέτρηση (measurement): Η διαδικασία προσδιορισμού της χρηματικής αξίας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την αρχική του αναγνώριση ή μεταγενέστερα."

"Εύλογη αξία (Fair value): Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης."

"Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (net realizable value): Η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του και για την πραγματοποίηση της διάθεσης."

"Παρούσα αξία (present value): Η αξία που προκύπτει από την προεξόφληση στο παρόν, ενός μελλοντικού ποσού χρημάτων ή μιας σειράς ταμειακών ροών με ένα κατάλληλο επιτόκιο, στη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων."

"Πραγματικό επιτόκιο (effective interest rate): Το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί όλες τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές ή εισπράξεις στην καθαρή λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, κατά τη διάρκειά τους ή κατά περίπτωση για μια μικρότερη περίοδο."

"Προσωρινή διαφορά (temporary difference): Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η οντότητα αναμένει να επηρεάσει στο μέλλον τα φορολογητέα αποτελέσματα, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί, ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσματα."

"Συγγενής οντότητα (associated entity): Συγγενής οντότητα είναι μια οντότητα στην οποία συμμετέχει μια άλλη οντότητα και επί της οποίας η άλλη οντότητα ασκεί ουσιώδη επιρροή στις λειτουργίες και χρηματοοικονομικές πολιτικές της. Η συγγενής οντότητα δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία για την άλλη οντότητα."

"Ταμειακά ισοδύναμα (cash equivalents): Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους."

"Ωφέλιμη οικονομική ζωή (useful economic life): Η εκτιμώμενη περίοδος στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιείται οικονομικά ή ο αριθμός των παραγομένων ή παρόμοιων μονάδων που αναμένεται να αποκτηθούν από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο."

Δείτε περισσότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

 

Τι αλλάζει για τα απλογραφικά βιβλία βάσει του νόμου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων;

Τα απλογραφικά βιβλία, στο τέλος της χρήσης θα έχουν τα παρακάτω αρχεία απογραφής:

 • Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους (π.χ. μετοχές ή Ομόλογα)
 • Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ουσιαστικά μητρώο παγίων)
 • Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων (δηλαδή απογραφή αποθεμάτων) αν έχουν κύκλο εργασιών από πωλήσεις αγαθών άνω των 150.000 ευρώ την κλειόμενη χρήση
 • Αρχείο αποθεμάτων Τρίτων
 • Οι πολύ μικρές κατηγορίες οντοτήτων συντάσσουν κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα. Β.6.)

Δείτε περισσότερα στο νόμο στο Παράρτημα Β.ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

 

Νέο Λογιστικό σχέδιο (βάσει του νόμου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) ή παλιό;

ΑΡΘΡΟ 3. παρ.8

"Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄.............."

"όμως το λογιστικό σχέδιο της 31/12/2014 (ΕΓΛΣ) μπορεί να συνεχίσει να τηρείται με κάποιες προσαρμογές"

ΑΡΘΡΟ 3. παρ.9

"Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014."

 

Ποιες είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ΕΛΠ) ανά κατηγορία οντοτήτων ;

Κατηγορία οντότητας Κριτήριο ενεργητικού Κριτήριο απασχόλησης Κριτήριο κύκλου εργασιών Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Πολύ μικρή

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 350.000€

≤ 10 άτομα

≤ 700.000€
 • Συνοπτικός Ισολογισμός
 • Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Προσάρτημα

Πολύ μικρή

(νομικές μορφές όπου ισχύει μόνο το κριτήριο του κύκλου εργασιών)

Ετερόρρυθμες ή Ομόρρυθμες εταιρείες, Ατομικές επιχειρήσεις, Αστικές μη Κερδοσκοπικές κ.ά. 1.500.000€
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων (Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.6)

 

Μικρή

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 4.000.000€

≤ 50 άτομα

≤ 8.000.000€
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Προσάρτημα

Μεσαία

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 20.000.000 ≤ 250 ≤ 40.000.000
 • Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας) 
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας) 
 • Προσάρτημα (Σημειώσεις) 

Μεγάλη

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

> 20.000.000 > 250 > 40.000.000
 • Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)
 • Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας)  
 • Προσάρτημα (Σημειώσεις) 

ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

 

Ποιά "ζητήματα" προκύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων;

Διπλογραφικά βιβλία επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων θα έχουν να αντιμετωπίσουν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ θέματα όπως:

 • Δημιουργία συστήματος λογιστικών αποσβέσεων παράλληλη με τις φορολογικές αποσβέσεις
 • Αντιμετώπιση θεμάτων για άυλα πάγια που δεν αναγνωρίζονται από τα ΕΛΠ ως πάγια
 • Παράθεση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2015, αυτές της χρήσης 2014 για λόγους σύγκρισης
 • Διαφορετικός τρόπος λογιστικής αντιμετώπισης των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing)

Με τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών και τις αναλυτικές οδηγίες, τα παραπάνω θα διευθετηθούν ομαλά.