Βιβλιοθήκη

Μέσω της διαδικασίας Μεταφοράς δεδομένων μπορείτε να μεταφέρετε τα βασικά στοιχεία των εργαζομένων της παλιάς σας εφαρμογής "Personnel NG"/"Manpower", (εφαρμογή προέλευσης), στο “Galaxy Payroll”, (εφαρμογή προορισμού) .

Για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας μεταφοράς κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός ενός συνόλου σημαντικών παραμέτρων, λεπτομερή ανάλυση των οποίων παρατίθεται στα αντίστοιχα τμήματα της τρέχουσας ενότητας. 

H διαδικασία "Μεταφορά απογραφικών κινήσεων μισθοδοσίας" ενημερώνει το "Galaxy Payroll" με τα απογραφικά μισθοδοτικά στοιχεία των εργαζομένων σας, υπολογισμένα σε άλλα Συστήματα . 

Για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας συνίσταται κατάλληλη παραμετροποίηση, ακολουθώντας τις οδηγίες αυτής της ενότητας.   

Δείτε πως μπορείτε να ενημερώσετε το Galaxy Payroll με άδειες/ασθένειες/απουσίες από άλλα συστήματα

Δείτε τα βήματα βαρδιών και προγραμματισμού εργασίας από αρχείο τύπου "Excel"

Για να έχετε σαφή εικόνα επί των βεβαιώσεων αποδοχών (πριν την υποβολή του αρχείου στον αρμόδιο φορέα), το Galaxy Payroll καταγράφει μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκτέλεση της διαδικασίας Ενημέρωσης (είτε Οριστικής είτε Προσωρινής δήλωσης φόρου)

Δείτε την Υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου (μισθωτών υπηρεσιών)

Δείτε τα βήματα Υποβολής Οριστικής δήλωσης φόρου στη ΓΓΠΣ

Δείτε τη διαδικασία ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών

Η διαδικασία θα συγκεντρώσει όλα τα απαιτητά στοιχεία λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις οριστικοποιημένες κινήσεις μισθοδοσίας .

Ο νέος Ο.ΣΥ.Κ. περιλαμβάνει : 

  • Προσθήκη νέων ποσοστών για τα ΚΠΚ (446, 461, 480) από 01/01/2017 

Σελίδες