Βιβλιοθήκη

 Διαχείριση  περιβαλλοντικού τέλους.

Οι επιχειρήσεις στηρίζουν την καθημερινή τους λειτουργία στο πληροφορικό τους σύστημα.  Η υλοποίηση της στρατηγικής και η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απαιτεί και ένα εξελισσόμενο λογισμικό.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Μέσω της διαδικασίας της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών γίνεται αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των επιχειρήσεων προκειμένου να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη, για να προκύψουν έτσι τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολογισμού του φόρου.

Προστέθηκε μια νέα λειτουργικότητα που ονομάζεται Συνδρομές και θα καλύψει την ανάγκη των Λογιστικών γραφείων για μαζική τιμολόγηση των πελατών τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν. 

Η Συνδρομή έχει τρεις διαστάσεις

Πλέον είναι δυνατόν στις κινήσεις που αφορούν σε μη δεδουλευμένα έσοδα ή έξοδα, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εγγραφές ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία που αφορά στην τρέχουσα χρήση, καθώς και η αξία που αφοράς σε επόμενη ή προηγούμενη χρήση.

Η έκδοση 3.70, περιλαμβάνει 

Ενημέρωση Λογιστικής (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.70, περιλαμβάνει 

Συνδρομές (Δείτε περισσότερα)

Πλέον είναι δυνατόν οι κινήσεις που καταχωρούνται είτε στην εμπορική διαχείριση είτε στις κινήσεις εισπράξεων – πληρωμών να δημιουργούν on -line λογιστικό άρθρο προκειμένου να ενημερώνεται αυτόματα η λογιστική και οι κινήσεις να αποτυπώνονται στο ισοζύγιο λογιστικής.

Με την ΠΟΛ.1134/2017 ορίστηκε σαν υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών ο αγοραστής των αγαθών, εφόσον ο τελευταίος έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Σελίδες