Βιβλιοθήκη

Ο ορισμός Πρότυπων οντοτήτων σκοπό έχει να διευκολύνει την καταχώριση εγγραφών στις αντίστοιχες οντότητες της εφαρμογής, με χρήση προεπιλεγμένων στοιχείων. Για να είναι πιο εύκολη π.χ.

Για την αποστολή των Αποδείξεων Πληρωμής των εργαζομένων με email ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες :

Από το μενού Λειτουργείες -> Ορισμοί και Τιμές -> Τιμές Ιστορικών Παραμέτρων Βάσης -> ΦΜΥ -> Ποσοστό έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής, καταχωρίστε την τιμή "0" με ισχύ 01/01/2018.

Επιλέξτε από το μενού Παράμετροι -> μεταβλητές -> κατηγορίες την κατηγορία ΦΜΥ και χρησιμοποιήστε το συνδυασμό Alt + P για να βρεθείτε στο εσωτερικό του πίνακα .

Δημιουργήστε μια νέα ιστορική εγγραφή στις φορολογικές παραμέτρους της εταιρίας από 1/1/2018 και μηδενίστε το ποσοστό έκπτωσης φόρου 1.5%.

Επιλέξτε την εταιρία σας από το μενού Βασική δομή -> Λίστα εταιριών, Ενέργειες ->Παράμετροι μισθοδοσίας υποκαταστήματος.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν.4472/2017, η παρ.

Η απογραφή των ειδών είναι μια διαδικασία που η επιχειρηματική μονάδα επαναλαμβάνει όσες φορές επιθυμεί να ελέγξει και να διορθώσει το απόθεμα των ειδών της αποθήκης. Η εντολή απογραφής συγκεντρώνει τη λειτουργικότητα για να κάνει αυτή τη διαδικασία ευκολότερη.

Σελίδες