Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Παρέχεται η δυνατότητα για τα έσοδα και τα έξοδα που αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οικονομικής χρήσης, να υπολογίζεται το ποσό που αφορά στη χρήση και το ποσό που αφορά σε επόμενη χρήση.

Η ενημέρωση του πίνακα Κ που περιλαμβάνεται στο έντυπο Ε32016, γίνεται από τα στοιχεία μερισμών εσόδων / εξόδων για τα απλογραφικά βιβλία ή από το Ισοζύγιο διαφορών λογιστικής & Φορολογικής βάσης για τα διπλογραφικά βιβλία.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια, στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και καφέ.

Σύντομη περιγραφή

Σε εφαρμογή του Ν.4387/2016, έχει δημοσιευθεί η παρακάτω εγκύκλιος ΕΦΚΑ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.

Σελίδες