Αναβάθμιση υπηρεσίας ΕΛΠ-Οικονομικές καταστάσεις (Ιούλιος 2016)

Λογιστικές υπηρεσίες myGalaxy ...
9/7/2016

Στις οικονομικές  καταστάσεις είναι πλέον διαθέσιμες οι παρακάτω καταστάσεις:      

  • Κατάσταση Β6 (Ε3) - Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες. Η κατάσταση ενημερώνεται από τα στοιχεία εντύπου Ε3.                                  
  • Κατάσταση Ε3 (Β6) Στοιχεία κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κατάσταση ενημερώνει την κατάσταση Β6 (Ε3)

Πίνακας Μεταβολών παγίων βάσει ΕΛΠ. Τα στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιούνται στο προσάρτημα των οντοτήτων που ανήκουν στην μικρή κατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στη διαδικασία αντιστοίχισης ισοζυγίου

Δυνατότητα εισαγωγής "Κανόνων λογαριασμών" από excel. Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μέσω της αντίστοιχης ενέργειας που εμφανίζεται στα στοιχεία της οικονομικής χρήσης.

Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων Ισοζυγίου αλλά και στοιχείων απογραφής από αρχείο excel. Επιπλέον τα στοιχεία "Ισοζυγίου λογαριασμών" εξάγονται και σε excel.  

Στους κανόνες λογαριασμών, προστέθηκε η ενέργεια "Προσθήκη χαρακτήρα στον 3ο βαθμό". Με την ενέργεια αυτή είναι δυνατό να προστεθεί στους κανόνες λογαριασμών χαρακτήρας στον 3ο βαθμό είτε των λογαριασμών ΕΓΛΣ είτε των λογαριασμών ΕΛΠ είτε και στους δύο λογαριασμούς.  Η ενέργεια αυτή είναι χρήσιμη για τις περιπτώσεις που η μασκα λογιστικού σχεδίου που έχει μεταφερθεί στο myGalaxy δεν συμφωνεί με την μάσκα των λογαριασμών που συμμετέχουν στους κανόνες.

Στους κανόνες λογαριασμών παρέχεται η δυνατότητα  να οριστούν πολλαπλοί λογαριασμοί στο τμήμα των κατηγοριών ειδών. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με τον χαρακτήρα  ';'

Νέα επιλογή στο μενού "Εγγραφές" για την δημιουργία λογιστικών εγγραφών. Στην παραπάνω επιλογή περιλαμβάνονται οι επιλογές: "Παραμετροποίηση"  και  "Λίστα εγγραφών". Μέσω της επιλογής "Παραμετροποίηση" αντίγραφεται στην επιλεγμένη εταιρία η προτεινόμενη παραμετροποίηση για την δημιουργία εγγραφών. Μέσω της επιλογής "Λίστα εγγραφών" γίνεται η δημιουργία των λογιστικών εγγραφών.. 

Στα στοιχεία της εταιρίας  προστέθηκε ο "τύπος της οντότητας ". Μέσω του τύπου οντότητας χαρακτηρίζεται η εταιρία αν αφορά "Νομικό πρόσωπο" ή "Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα".

Νέα επιλογή "Έντυπο Ν", "Δηλώσεις Ε3", από όπου γίνεται εισαγωγή των στοιχείων εντύπου Ε3 και Ν αντιστοιχα, από την εφαρμογή SingularLogic Accountant Φορολογία εισοδήματος.

 

14/7/2016

Διαχείριση φόρου οικονομικών καταστάσεων για τα απλογραφικά βιβλία

Προσαρτήμα μικρής κατηγορίας οντοτήτων (εταιριών)

 

1/9/2016

Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής των οικονομικών καταστάσων στο ΓΕΜΗ. Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου που έχει προστεθεί στα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων. Αντίστοιχη επιλογή έχει προστεθεί και στα στοιχεία του προσαρτήματος.

Στοιχεία πρόσβασης ΓΕΜΗ: Στα στοιχεία εταιρίας του myGalaxy, στα τμήμα "Στοιχεία κωδικών για την χρήση υπηρεσιών" μπορούν να οριστούν τα στοιχεία πρόσβασης για τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης στο ΓΕΜΗ, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν με χρήση των κωδικών taxis επιλέγοντας το σχετικό πλήκτρο.

Στοιχεία υπογραφών: Στα γενικά στοιχεία οικονομικών  καταστάσεων προστέθηκαν  στοιχεία  υπογραφών. Τα στοιχεία υπογραφών περιλαμβάνονται στην εξαγωγή των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων σε pdf. 

Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, κατά την  εξαγωγή τους σε pdf αρχείο.

Προστέθηκαν τα υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων B.1.2- Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματ. στοιχεία στην εύλογη αξία)  & B.2.2- Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

03/01/2017

Υπηρεσία μετατροπής λογιαστικού σχεδίου ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ

Μέσω της παραπάνω υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής του λογιστικού σχεδίου ΕΓΛΣ που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε επιχείρηση. Για την μετατροπή του λογιστικού σχεδίου χρησιμοποιούνται οι κανονές λογαριασμών που ισχύουν για την εταιρία / χρήση του myGalaxy, στην οποία έχει γίνει μεταφορά του σχεδίου λογαριασμών.   

Κατάσταση ελέγχου ΦΠΑ (κατάσταση εκκαθαριστικής ΦΠΑ)

Στην κατάσταση ελέγχου ΦΠΑ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις:

  • Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση των στοιχείων της κατάστασης
  • Προστέθηκε νέο τμήμα στα στοιχεία της κατάστασης με όνομα "Εκκαθάριση Φόρου"
  • Πλέον μπορεί να γίνει διαχείριση των δεδομένων της κατάστασης απευθείας στο myGalaxy.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης τμημάτων της κατάστασης (Στοιχεία περιοδικών χρήσης, Σύνολα Εισροών Εκροών & Εκκαθάρισης Φόρου) από τα στοιχεία του Taxis. (Απαραίτητη προυπόθεση να έχουν οριστεί τα απαραίτητα credentials στα στοιχεία της εταιρίας στο myGalaxy)
  • Παρεχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης παράθεσης των στοιχείων που έχουν μεταφερθεί από τις on premise εφαρμογές, και των στοιχείων που έχουν μεταφερθεί από το taxis.  

Διαχείριση και υποβολή "Συμφωνητικών βάσει Νόμου 1882/90

Βελτιώθηκε ο τρόπος επιλογής εταιρίας στο myGalaxy. Πλέον παρέχεται η δυνότητα ανεύρεσης εταιρίας, βάσει κωδικού, βασει περιγραφής ή βάσει ΑΦΜ.   

Προστέθηκε η δυναότητα αντιγραφής των κανόνων λογαριασμών από χρήση σε χρήσηΗ αντιγραφή των κανόνων λογαριασμών πραγματοποιείται αυτόματα κατά την δημιουργία νέας οικονομικής χρήσης. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα αντιγραφής κανόνων λογαριασμών  από μία χρήση σε μία άλλη, μέσω σχετικής ενέργειας που έχει προστεθεί στα στοιχεία των κανόνων λογαριασμών.

Σημείωση: Η αντιγραφή κανόνων, αντιγράφει τους "Κανόνες λογαριασμών" από την χρήση που προηγείται σε σχέση με την επιλεγμένη χρήση.

Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής των προσαρτημάτων από χρήση σε χρήση. Η αντιγραφή των προσαρτημάτων γίνεται μέσω σχετικής ενέργειας που έχει προστεθεί  στην λίστα των προσαρτημάτων. 

Προστέιθηκαν τα πεδία Αρ. ΓΕΜΗ και Αρ. ΜΑΕ στα στοιχεία της εταιρίας

Εμπλουτίστηκαν τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να εμφανίζονται τα στοιχεία Αρ.ΓΕΜΗ και Αρ. ΜΑΕ που έχουν οριστεί στα στοιχεία εταιρίας αλλά να εμφανίζεται και ο αριθμός των οικονομικών χρήσεων  

Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής του λογιστικού σχεδίου ΕΛΠ σε αρχείο τύπου Ascii kai excel. Η εξαγωγή του λογιστικού σχεδίου ΕΛΠ γίνεται από μέσα από τα στοιχεία του λογιστικού σχεδίου.

Πλέον οι εγγραφές κλεισίματος μπορούν να εξαχθούν και σε αρχείο τύπου ascii. Η δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων των εγγραφών κλεισίματος είναι δυνατή μέσω ενέργειας που έχει προστεθεί στην λίστα των εγγραφών κλεισίματος.